Bộ công cụ đánh giá năng lực hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam

Bộ công cụ tự đánh giá năng lực hiệp hội được xây dựng trong khuôn khổ Dự án "Hiệp hội doanh nghiệp hoạt động hiệu quả vì sự phát triển năng động và công bằng tại Việt Nam". Mục tiêu tổng thể của việc xây dựng Bộ công cụ tự đánh giá này là nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng cung cấp dịch vụ cho hội viên của các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam.

Thực tiễn tốt trong hoạt động của hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam

Thực tiễn tốt trong hoạt động của hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam là những bài học kinh nghiệm tốt của một số hiệp hội doanh nghiệp, được lựa chọn và đã khẳng định được thành công trên thực tế, để nhiều hiệp hội doanh nghiệp khác có thể tham khảo và áp dụng.

Tin tức