Trang chủ Nghiên cứu

  • Các bước áp dụng bộ công cụ

    Khi áp dụng, các hiệp hội có thể tiến hành theo 4 bước:   Bước 1: Đánh giá năng lực theo các chỉ số thành phần cụ thể. Với mỗi chỉ số thành phần, các hiệp hội sẽ tiến hành việc đánh giá theo từng chỉ tiêu. Nếu điều kiện cho phép, bên cạnh phần đưa điểm số về cấp độ, người đánh giá có thể đưa ra những căn cứ đánh giá để củng…