Trang chủ Góp ý văn bản

Một số đề xuất kiến nghị chỉnh lý dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992
03/03/2015 04:55' Gửi bài này In bài này
Luật gia Tô Hoài Nam – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam rất nhất trí với Dự thảo Hiến pháp đã lồng ghép Chương II: Về chế độ kinh tế và chương III: Văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ  của Hiến pháp năm 1992 thành Chương “Kinh tế, xã hội, văn hóa khoa học, công nghệ và môi trường” nhằm thể hiện sự gắn kết hài hòa, đồng thời bãi bỏ việc liệt kê các thành phần kinh tế và định vị các thành phần kinh tế trong Hiến pháp. Việc ghi nhận tất cả các thành phần kinh tế không phân biệt quốc doanh, tập thể, hay tư nhân mà tất cả đều là bộ phận quan trọng cấu thành nền kinh tế đất nước, đó là một bước phát triển rất lớn lao trong việc xây dựng đạo luật gốc của đất nước, đạo luật nền tảng, đạo luật cơ bản của hệ thống pháp luật. Điều đó có ý nghĩa rất lớn cho tạo dựng một nền kinh tế phát triển bền vững.

Sau đây là một số nội dung Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đề xuất kiến nghị trực tiếp vào các điều khoản trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

Về vai trò của Mặt trận tổ quốc Việt Nam

Trong bối cảnh tình hình chính trị kinh tế xã hội của nước ta và yêu cầu hội nhập quốc tế đặc biệt là với thể chế chính trị của nước ta hiện nay thì vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc của Mặt trận tổ quốc Việt Nam là cực kỳ quan trọng, có thể nói là nhiệm vụ có tính chất làm nền tảng cho sự phát triển đất nước. Vì vậy, vai trò của Mặt trận tổ quốc Việt Nam cần phải được đặc biệt coi trọng và “nâng tầm” trong sửa đổi Hiến pháp lần này, để quyền đại diện cho tiếng nói nhân dân của Mặt trận tổ quốc Việt Nam được “thực lực, thực quyền hơn”, trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của nhân dân, của các tổ chức tôn giáo, các hội đoàn nhân dân trong lĩnh vực xây dựng chính sách, pháp luật; bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân; giám sát đại biểu dân cử, công chức, viên chức nhà nước; giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo; tham gia chỉ đạo và thực hiện các chương trình kinh tế xã hội của đất nước; phản biện xã hội đối với hoạt động của cơ quan Đảng, nhà nước.

Về toàn vẹn lãnh thổ

Hiện tại và tương lai, vấn đề chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ nước ta đặt ra nhiệm vụ đặc biệt thiêng liêng là bảo vệ Hoàng Sa, Trường Sa. Vì vậy, Hiến pháp sửa đổi cần khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là phần lãnh thổ của Việt Nam.

Về kinh tế tư nhân

Phải tạo điều kiện kinh tế tư nhân được phát triển mạnh mẽ và nở rộ, mọi người được tự chọn hình thức tổ chức kinh doanh, miễn là có lợi cho quốc kế dân sinh và không bị hạn chế về quy mô và bất kỳ hạn chế nào khác. Tôn trọng các quy luật vận hành của kinh tế thị trường, (trong đó có quy luật cạnh tranh công bằng, đảm bảo tốt hơn quyền tự do kinh doanh của người dân, xác định hợp lý vai trò kinh tế của Nhà nước và kiểm soát chặt chẽ các biện pháp can thiệp của Nhà nước vào nền kinh tế thị trường).

Về doanh nhân doanh nghiệp

Doanh nghiệp là tế bào của nền kinh tế, doanh nhân là chiến sỹ trên mặt trận kinh tế. Ở nước ta , hiện nay doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97% tổng số doanh nghiệp và là khu vực yếu thế, dễ bị tổn thương trong nền kinh tế thị trường, nhưng lại là khu vực tạo nhiều nhất việc làm cho người lao động, huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển trên tất cả các lĩnh vực  và địa bàn, có đóng góp quan trọng trong việc bảo đảm an sinh xã hội. Phát triển doanh nghiệp là nhiệm vụ có tính chiến lược của Đảng và Nhà nước để đảm bảo phát triển kinh tế xã hội, đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại như mục tiêu của Đảng đã đề ra. Vì vậy, Hiến pháp sửa đổi cần quy định: Nhà nước ban hành các chính sách hỗ trợ, xúc tiến các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển bền vững.

Luật gia Tô Hoài Nam
Phó Chủ tịch, kiêm Tổng Thư ký
Hiệp hội DNNVV Việt Nam